CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Các tác giả

  • Đậu Thế Tụng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Bích Hường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

Tóm tắt

Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng và Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đều đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; đánh giá chất lượng giáo dục; đổi mới phương pháp dạy và học; hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo, bảo đảm trung thực khách quan, theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới công nhận. Bài viết này tập trung bàn về những vấn đề lý luận, thực trạng, kinh nghiệm đánh giá kết quả học tập của sinh viên, chủ yếu từ kinh nghiệm của một số trường đại học trong nước và khảo sát thực tiễn tại trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ