NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH GIAI ĐOẠN 2021-2030

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Chính sách dân tộc về lĩnh vực giáo dục, đào tạo cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Đảng và Nhà nước ta là một hệ thống chính sách toàn diện, tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong một giai đoạn dài của quá trình phát triển, nó đã tác động mạnh mẽ và làm chuyển biến rõ rệt chất lượng giáo dục, đào tạo ở khu vực dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam. Bài báo này tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng hợp các chính sách về giáo dục, đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở khung đánh giá chính sách công, nhằm góp phần bổ sung một cách nhìn tổng thể về chính sách giáo dục, đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2016 đến 2020, từ đó đề xuất giải pháp chính sách giáo dục, đào tạo cho giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 2021-2030.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ