QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁP ỨNG KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Các tác giả

  • Tạ Văn Ngọc Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường trung học phổ thông đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục đang là một xu thế tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Nhưng với cơ sở vật chất trường học hiện nay, đây là một công việc không hề đơn giản. Tác giả bài báo đã tiến hành điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi đối với các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của các trường trung học phổ thông của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng từ năm 2016 đến năm 2020. Qua phân tích kết quả khảo sát về mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân chủ quan và khách quan tác giả bài báo đã có những nhận định về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đáp ứng kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục hiện nay và những vấn đề đặt ra để giải quyết hiệu quả thực trạng đó.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ