QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Các tác giả

  • Lê Trọng Nguyên Trường Trung học cơ sở Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt

Bốn trụ cột của giáo dục thế kỷ XXI mà thực chất là cách tiếp cận kỹ năng sống trong giáo dục đã được quán triệt trong đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông bằng việc khai thác nội dung của một số môn học có nhiều ưu thế như Giáo dục công dân, Công nghệ,… trong đó có giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai.
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các tài liệu về quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai ở các trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay, tác giả bài báo cũng đã nghiên cứu một cách có hệ thống về lý luận quản lý nói chung, lý luận quản lý nhà trường và đặc biệt là lý luận quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai.
Tác giả bài báo đã tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai và thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai ở các trường trung học cơ sở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ