PHÂN TÍCH MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết Học viện Dân tộc
  • Vũ Thị Thu Trang Văn phòng Hội đồng Quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tóm tắt

Xây dựng và triển khai mô hình đảm bảo chất lượng ở trường đại học là yếu tố góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng sẽ tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể của từng cơ sở giáo dục đại học. Bài báo trình bày tổng quan quan điểm về đảm bảo chất lượng và một số mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất chính sách chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, mô hình đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện Dân tộc trong điều kiện cơ chế, cơ cấu bộ máy của Học viện Dân tộc hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ