QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018 - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Các tác giả

  • Lê Việt Cường Trường Tiểu học Đồng Luận, Thanh Thủy, Phú Thọ

Tóm tắt

Đổi mới phương pháp dạy học đang diễn ra hết sức mạnh mẽ theo ba xu hướng chính: Tích cực hóa, cá biệt hóa và công nghệ hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Để làm được điều này, các nhà trường cần phải có những giải pháp cụ thể trong việc quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đổi mới phương pháp dạy học. Tác giả bài báo đã tiến hành nghiên cứu điều tra khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trong giai đoạn 2019-2021. Qua các số liệu điều tra khảo sát thu thập được tác giả bài báo đã tiến hành phân tích những mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đã đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ