TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN CỦA NGƯỜI TÀY VÙNG VIỆT BẮC

Các tác giả

  • Lương Thị Hạnh University of Science, Thai Nguyen Unversity

Tóm tắt

Tín ngưỡng thờ thần là một trong những thành tố của văn hóa tinh thần phổ biến ở Việt Nam, mang những đặc trưng riêng của vùng miền. Việc thờ thần, ngoài tỏ lòng biết ơn công lao của thần đối với dân tộc, đất nước và xóm làng, còn là sự mong cầu các vị thần sẽ che chở, bảo vệ cho dân làng trước các biến cố do thiên nhiên và xã hội đem đến. Đây chính là mục đích cao nhất của tín ngưỡng thờ thần. Bởi theo quan niệm của người Tày, thần linh có nhiều chức năng phép thuật, có thể giáng phúc cứu giúp, che chở cho dân làng, nhưng cũng có thể giáng họa khi con người làm điều được cho là sai trái với thần linh.
Bài viết này nêu giá trị tín ngưỡng thờ thần, một số quan niệm về thần linh của người Tày nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào, bởi thần linh trong tâm thức của người Tày lúc nào cũng tốt đẹp. Đó là những yếu tố tạo nên sự cố kết cộng đồng và cũng là nét đặc trưng trong đời sống tâm linh của người Tày.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN