PHÁT HUY SỨC MẠNH DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Các tác giả

  • Bùi Xuân Dũng Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/164

Tóm tắt

Lịch sử của dân tộc Việt Nam, được thể hiện trong quá trình lao động, sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Sức mạnh dân tộc Việt Nam được thể hiện qua tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa. Cuộc sống lao động gian khổ đã tạo ra truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và kiên nhẫn. Yêu cầu phải liên kết lại để đấu tranh với những khó khăn, thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bài viết phân tích và làm rõ việc phát huy sức mạnh dân tộc Việt Nam được thể hiện trong sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay với những nguồn lực, tiềm lực tự nhiên, xã hội, văn hóa làm nên sức mạnh của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tài liệu tham khảo

Chiến, Đ. V. (2022, 20/9). Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Mặt trận điện tử.

Cổng Thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu (2016, 27/11). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trước yêu cầu đổi mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Hãn, L. M. (2017). Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Lâm, V. T. (2019). Văn hóa Việt Nam đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Mẫn, T. T. (2022, 17/12). Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Báo Nhân dân điện tử.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật. (2011). Hồ Chí Minh: Toàn tập - Tập I. Hà Nội.

Phương, L. (2023, 9/3). Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo điện tử Trà Vinh.

World Bank. (2018). Nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Truy cập 15/4/2023.

World Bank. (2019a). GDP, PPP (Current International $)/Data. Truy cập 12/3/2022.

World Bank. (2019b). Gross Domestic Product 2019.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC