PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Các tác giả

  • Đoàn Thanh Thủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/167

Tóm tắt

Trước những cơ hội và thách thức trong phát triển công nghệ thông tin dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra những quan điểm, chủ trương tạo sự phát triển mang tính cách mạng, đột phá của công nghệ thông tin. Để góp phần thực hiện sáng tạo những quan điểm, chủ trương của Đảng, chúng ta cần phát triển công nghệ thông tin và nâng nó lên một tầm cao mới, mang sứ mệnh mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế, xã hội số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bứt phá tăng trưởng, hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới hiện nay.

 

Tài liệu tham khảo

Ánh, Đ. H. (2015). Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển công nghệ thông tin từ năm 1986 đến năm 2010. Luận án tiến sĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương. (2014). Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tài liệu học tập những nội dung chính của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014, kèm theo Hướng dẫn số 113-DH/BTGTW ngày 05/09/2014.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2018). Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2019). Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Nga, K. T. (2017). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng. Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 1, tr.4-11.

Thắng, Đ. T. (2019). Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế tri thức từ năm 2006 đến năm 2015. Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ. (2017). Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017.

Thủ tướng Chính phủ. (2018). Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022.

Thuận, B. T. B. (2022). Đảng lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (1986-2021). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 376 (tháng 3), tr.53-60.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ