MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hoàng Văn Vân Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/170

Tóm tắt

Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai thực hiện công tác dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách dân tộc đặc thù… Trên cơ sở đánh giá tình hình dân tộc thiểu số, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm thực hiện công tác dân tộc với hệ thống chủ trương và giải pháp đồng bộ. Công tác dân tộc được triển khai thực hiện khá toàn diện, từ đó góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa từng bước được đầu tư, sản xuất có bước phát triển, công tác y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được chú trọng; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc... Bên cạnh những kết quả đạt được, quản lý nhà nước về công tác tác dân tộc của tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế cần có hệ thống giải pháp đồng bộ khắc phục kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh hội nhập của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2018). Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc. Báo cáo số 277-BC/BCSĐUB ngày 06/4/2018. Lâm Đồng.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2011). Công tác dân tộc. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011. Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. (2015). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Lâm Đồng.

Hưng, Đ. V. (2004). Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 1986 đến năm 2003. Luận văn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Nhiên, N. V. (2012). Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo vận động đồng bào dân tộc từ năm 1991 đến năm 2000. Luận văn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Phử, G. S. (2015). Nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ năm 1986 đến nay. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Tỉnh ủy Lâm Đồng. (2018). Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 08/10/2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2009-2019). Kỷ yếu trình bày báo cáo kết quả công tác dân tộc từng giai đoạn (2004 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2019).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2009). Kỷ yếu Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2014). Kỷ yếu Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ II.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2019a). Kỷ yếu Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2019b). Văn kiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, giai đoạn 2014-2019. Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2021). Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Lâm Đồng

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC