MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI

Các tác giả

  • Đinh Ngọc Vi Ủy ban Dân tộc
  • Nguyễn Duy Dũng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Khánh Chi Trường Trung học Cơ sở Thượng Cát, Hà Nội
  • Hoàng Đức Duy Hanoi Nam Tu Liem Junior High School

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/172

Tóm tắt

Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn miền núi nên việc thực hiện chương trình, chính sách dân tộc đã được thực hiện đồng bộ và khá hiệu quả trong thời gian qua. Các chính sách được tổ chức thực hiện đầy đủ, phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực; công tác chính sách xã hội được quan tâm, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, tuy nhiên, đến nay trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn trông chờ vào các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Tài liệu tham khảo

Chi, M. (2022, July 11). For the sustainable development of ethnic minorities and mountainous area of Nghe An province. General Website of the People’s Council of Nghe An Province.

Dieu, N. Van. (2023, March 2). Implementing sustainable poverty reduction program in ethnic minority and mountainous areas - a practical view of Nghe An province. Electronic Journal of Political Theory.

Nghe An Provincial Party Committee. (2020). Political Report of the 18th Provincial Party Executive Committee submitted to the 19th Provincial Party Congress. Nghe An: Nghe An Publishing House.

Nguyen, T. (2023, February 13). Nghe An: Ethnic policy is promoting development for ethnic minorities. Electronic Newspaper of Ethnic and Development.

Oanh, K. (2022, December 28). Implementation of ethnic policies to ensure compliance with regulations, complete, timely and effective. Nghe An Provincial Electronic Information Publication.

Provincial People’s Council. (2013). Stipulating the criteria for classifying communes according to the level of difficulty in Nghe An province. Resolution No. 115/2013/NQ-HDND dated December 13th.

Thao, P. (2022, December 30). Nghe An: Continuing to effectively implement ethnic programs and policies. Online Newspaper of the Communist Party of Vietnam.

The People’s Committee of Nghe An province. (2010a). Approving the Project “Vocational training for rural workers until 2020.” Decision No. 3846/QD-UBND dated August 30th.

The People’s Committee of Nghe An province. (2010b). Promulgating a number of mechanisms and policies to support poverty reduction for communes with a poverty rate of 30% or more in addition to Resolution No.30a in Nghe An province until 2015. Decision No. 59/QD- UBND dated December 8th.

The People’s Committee of Nghe An province. (2014a). Approving the total score, classification according to difficulty level, adjustment coefficient for allocation of central support capital to communes eligible to invest in Program 135 of the period of 2012-2015. Decision No. 771/QD-UBND dated December 13th.

The People’s Committee of Nghe An province. (2014b). Promulgating criteria for classifying difficult communes in Nghe An province. Decision No. 10/2014/QD-UBND dated January 22th.

The People’s Committee of Nghe An province, & Provincial Committee for Ethnic Minority. (2021). Report on implementation result of ethnic policies in 2020, orientation in 2021.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC