PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC THAM GIA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN BỀN VỮNG, TOÀN DIỆN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

Các tác giả

  • Phạm Đình Chiến Học viện Biên Phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/174

Tóm tắt

Tây Nguyên là vùng địa chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái của nước ta. Việc phát triển khu vực Tây Nguyên nhanh, bền vững là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của cả nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay, trước hết là các tỉnh trong vùng. Trong đó, đặc biệt là việc xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên cần phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng… Đây là cơ sở, tiền đề góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Communist Party of Vietnam. (2016). Complete Party Document. Hanoi: National Political Publishing House.

Communist Party of Vietnam. (2021). Document of the 13th National Congress of Party - Volume I. Hanoi: National Political Publishing House.

Ha, T. (2023, April 26). Promoting the power of great national unity: Situation and solutions. Communist Party of Vietnam Electronic Newspaper.

Hanh, H. (2023, May 4). Strengthening social consensus, consolidating the great national unity bloc. Electronic Journal of the Front.

Hoan, L. M. (2022, October 16). The Central Highlands - A particularly important strategic area. Electronic Journal of Integration Vietnam.

Hung, N. Van. (2021, June 15). Great national unity - A source of strength, a decisive factor to ensure the sustainable victory of the revolutionary cause in Vietnam. Tuyen Giao Electronic Journal.

Ly, C. (2023, February 7). Promoting the great strength of national unity, building Dak Lak to become richer and more beautiful and unique. People’s Electronic Newspaper.

National Political Publishing House. (1995). Ho Chi Minh Complete Collection - Volume 4.

Thang, P. T. (2023, April 8). Civilization affairs in the strategy of great national unity in the Central Highlands: Situation and solutions in the new period. Electronic Communist Journal.

Thanh, N. Van. (2010). Promoting the strength of the great unity of ethnic groups to participate in building and developing the Central Highlands comprehensively and sustainably. Ethnic Science Information, 2(25). Institute of Ethnic Minorities Affairs, Committee for Ethnic Minorities Affairs.

Thuy, N. Q. (2022, December 27). Kon Tum promotes the great unity of ethnic minorities, creating a driving force to build the province for fast and sustainable development. Website of Kon Tum Provincial Party Propaganda Committee.

Tien, N. D. (2022, August 18). Promoting experienced lessons from building great national unity. Quang Ngai Provincial Party Committee Portal.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC