GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA CÁC NGHI LỄ DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI THEN KIN PANG CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ KHỔNG LÀO, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

Các tác giả

  • Đặng Thị Viện vs cộng sự Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/176

Tóm tắt

Là một trong số 53 dân tộc thiểu số, có lịch sử phát triển lâu đời, đồng bào dân tộc Thái ở Việt Nam đã lưu giữ và thực hành những lễ hội dân gian vô cùng độc đáo, trong đó có lễ hội Then Kin Pang được tổ chức vào ngày 8-10/3 Âm lịch hàng năm ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Việc nghiên cứu ý nghĩa nhân văn của các nghi lễ dân gian trong lễ hội không chỉ khẳng định giá trị to lớn của lễ hội trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái mà qua đó còn giúp nhóm tác giả đề xuất một số gợi ý về chính sách nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Bảo, T. (2022, 10/4). Độc đáo lễ hội Then Kin Pang. Báo Dân tộc và Phát triển.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1998). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Hằng, Đ. Đ., & Giang, V. T. (2006). Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Dân tộc học, số 2, tr.25-30.

KC. (2022, 23/5). Lễ hội Then Kin Pang của người Thái Trắng, Lai Châu. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Oanh, N. (2012, 10/4). Lễ hội Then Kin Pang - Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trắng. Báo điện tử Tin tức.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN