CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI: THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Anh Sơn Học viện Dân tộc
  • Phạm Thị Kim Cương Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Nhiên Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/177

Tóm tắt

Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, cùng với sự phát triển chung của cả nước, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội, đối ngoại… Thành tựu đạt được đó chính là nhờ có chủ trương, chính sách, đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị. (2019). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Phương, T. T. (2014). Thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới ở Việt Nam - Qua thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ ngành Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thanh, N. T. T. (2021). Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới. Tạp chí Cộng sản.

Tuất, Đ. X. (2016). Quá trình thực hiện chính sách dân tộc thời kỳ đổi mới. Tạp chí Lý luận Chính trị.

Ủy ban Dân tộc. (2021). Tổng kết chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10/6/2021.

Ủy ban Dân tộc. (2022). Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011của Chính phủ về Công tác dân tộc. Báo cáo số 855/BC-UBDT ngày 03/6/2022.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC