QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ CỦA NGƯỜI HOA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM DƯỚI THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA (1955-1975)

Các tác giả

  • Nguyễn Trường Thịnh Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
  • Trịnh Thị Mai Linh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Min

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/178

Tóm tắt

Do sự gần gũi về mặt địa lý và văn hóa với Việt Nam, nên người Hoa đến định cư ở Việt Nam sớm, thường xuyên và với số lượng lớn. Tùy theo hoàn cảnh lịch sử, chính trị và kinh tế, nên hầu hết các chính quyền Việt Nam đều có những chính sách riêng đối với người Hoa ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa ra đời năm 1955 ở miền Nam Việt Nam cũng có những “ưu tư” về sự lớn mạnh của cộng đồng người Hoa ở các lĩnh vực: quốc tịch, kinh tế và văn hóa. Vì vậy, chính quyền này sớm đưa ra các biện pháp nhằm quản lý cộng đồng người Hoa ở miền Nam Việt Nam, đặc biệt trên phương diện văn hóa. Bài viết này tập trung tìm hiểu một số biện pháp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa ra nhằm quản lý hoạt động báo chí của cộng đồng người Hoa. Nghiên cứu trình bày một bức tranh tổng thể về hoạt động báo chí của cộng đồng người Hoa ở miền Nam Việt Nam, cùng những đánh giá bước đầu về sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với hoạt động báo chí của cộng đồng người Hoa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975.

Tài liệu tham khảo

Hieu, N. T. (2014). On the Integrity and Uniqueness of the Cochinchina Governor’s Palace Documentary Font - World Heritage Potential. Proceedings of the Documentary Workshop on Cochinchina Governor’s Palace - Potential Documentary Heritage. Publishing House of National University Ho Chi Minh City.

Hong, N. K. (n.d.). Overview of archives of the Republic of Vietnam (1955-1975) (Portal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City). Retrieved from https://hcmussh.edu.vn/news/item/5191

Hong, N. K. (2014). Some issues in research on office administration and archival studies. Publishing House of National University Ho Chi Minh City.

Huy, D. Van. (2011). Chinese people in Vietnamese society in the first half of the 19th century. Doctoral Thesis in History, Academy of Social Sciences.

Khanh, T. (2002). The Chinese in Vietnamese society: the French colonial period and under the Saigon regime. Hanoi: Publishing House of Social Sciences.

Kuey, T. M. (1968). Chinese in South Vietnam. Doctoral Thesis, National Library of Paris.

Linh, T. T. M. (2014). Policy of the Saigon government towards the Chinese in South Vietnam. Doctoral Thesis, Ho Chi Minh City University of Education.

Palace of the Prime Minister of the Republic of Vietnam (1954-1975). (1964). Report of Lieutenant Prime Minister on May 14th, 1964 on the situation of Chinese-language press in Free Vietnam. Dossier No. 14861, p.3, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

Presidential Palace of the Second Republic (1967-1975). (1969). Dossier submitted to the President of the Republic of Vietnam on policies towards Chinese Vietnamese and overseas Chinese 1968-1969. File No. 4364, p.19, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

Tham, N. Van, Quyen, V. D., Dien, D. T., & Hong, N. K. (2012). Vietnam Archives History. Publishing House of National University Ho Chi Minh City.

The Presidential Palace of the First Republic (1955-1963). (1957). A summary of the daily news of the Director General of Security on the security situation from June to December 1957. Dossier No. 4688, p.8, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

The Presidential Palace of the First Republic (1955-1963). (1960). Documents of the Special Office on the activities of overseas Chinese in Vietnam in 1955-1960. Dossier No. 21900, p.15, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

The Prime Minister’s Palace of the Republic of Vietnam (1954-1975). (1964). Reporting to the Prime Minister on May 14th, 1964 on the situation of Chinese-language press in Free Vietnam. Dossier No. 14861, p.10, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

The Prime Minister’s Palace of the Republic of Vietnam (1954-1975). (1968a). Reporting to the Prime Minister of the General Department of Press Information on Anti-Communist Campaign No. 106-VP/CCVV/M dated 4/4-1968. File No. 4364, p.19, National Archives Center II (Ho Chi Minh City).

Them, D. (1966). Twenty years through day to day work 1945-1964. Saigon: Publishing House of Nam Chi Tung Thu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21