MỐI QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI GIÁY Ở XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Các tác giả

  • Nguyễn Thẩm Thu Hà Viện Dân tộc học

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/180

Tóm tắt

Do ảnh hưởng của quá trình hội nhập và phát triển ngày càng sâu rộng nên mối quan hệ trong gia đình, nhất là giữa cha mẹ và con cái đang có sự thay đổi mạnh mẽ trên nhiều chiều cạnh như việc dành thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm; vấn đề đầu tư giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho con cái; quan hệ ứng xử đạo đức, truyền dạy các giá trị văn hóa,… Để hiểu rõ sự thay đổi trong mối quan hệ này của các tộc người, đặc biệt là người Giáy ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - cộng đồng được nghiên cứu. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, từ đó góp phần nhận diện xu hướng phát triển, các yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái để có chính sách phù hợp trong lĩnh vực gia đình ở vùng miền núi giáp biên giới trong bối cảnh hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Cháng, S. (2003). Một số phong tục tập quán dân tộc Giáy Lào Cai. Hà Nội: Nxb. Văn hóa dân tộc.

Lợi, Đ. Đ. (2008). Văn hóa dân tộc Giáy. Hà Nội: Nxb. Văn hóa dân tộc.

Mai, N. T. T. (2017). Quan hệ gia đình của người Dao ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Luận văn thạc sĩ.

Minh, N. H., & Hồng, T. T. (2018). Một số đặc điểm về sự biến đổi gia đình Việt Nam trong mấy thập niên qua. Tạp chí Gia đình và Giới, số 4, tr.3-15.

Thịnh, H. B. (2021). Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.

Ủy ban nhân dân xã Bản Qua. (2021). Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng công tác nhiệm vụ năm 2022.

Văn, L. N. (2011). Gia đình và biến đối gia đình ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Yến, T. T. H. (2016). Biến đổi quan hệ gia đình của người Hmông theo đạo Tin Lành di cư đến tỉnh Điện Biên. Tạp chí Dân tộc học, số 4, tr.24-35.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN