ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN DÂN TỘC HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Trần Ái Mùi Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Bích Hường Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/181

Tóm tắt

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội nói chung và trong sinh viên nói riêng đang là vấn đề cấp thiết được Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị ở nước ta đặc biệt quan tâm. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có khoảng gần hai triệu sinh viên các trường đại học, cao đẳng và có một số lượng lớn đoàn viên, thanh niên thường xuyên tham gia mạng xã hội. Nếu làm tốt thì đây được xem là lực lượng đông đảo, hùng hậu, đóng vai trò xung kích, có trình độ, nhiệt huyết trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có sinh viên của Học viện Dân tộc.

Tài liệu tham khảo

Ban Tuyên giáo Trung ương. (2020). Thông tin tham khảo dành cho báo cáo viên.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2018). Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Hòa, Đ. T. X. (2022, 4/11). Phát huy vai trò của sinh viên trong trong phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Tạp Chí Tuyên Giáo Điện Tử.

Hùng, P. V. (2019). Phòng chống diễn biến hòa bình đối với sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong giai đoạn mới. Retrieved from https://khoahoc.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/khoahoc/2. HK 2 2018-2019/File SHKH BM GDQP B2_ky2_1819_PhamVanHung.pdf

Nga, P. T. Q. (2022). Tăng cường giáo dục ý thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. (2009). Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 11. Hà Nội.

Quốc hội. (2018). Luật An ninh mạng. Luật số 24/2018/QH14 ngày 12/6.

Trọng, N. P. (2012). Bài phát biểu tại “Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trnng ương 4 (Khóa XI).”

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ