TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hoàng Đức Thành Học viện Phòng Không - Không quân,
  • Nguyễn Văn Tính Học viện Phòng Không - Không quân

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/184

Tóm tắt

Tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và tín ngưỡng dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang nói riêng là hết sức đa dạng, phong phú. Tín ngưỡng dân gian là sinh hoạt văn hóa tâm linh, món ăn tinh thần không thể thiếu của cộng đồng các dân tộc. Trong quá trình vận dụng cần xác định, ngoài các giá trị tích cực, tín ngưỡng dân gian còn có những mặt tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tính duy tâm, mê tín, dị đoan… Chính vì vậy, khi vận dụng tín ngưỡng dân gian cần có sự cân nhắc, chọn lọc để tìm ra các yếu tố phù hợp không chỉ với đồng bào dân tộc thiểu số mà phải đúng quan điểm của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Có như vậy, chúng ta mới đảm bảo thực hiện thành công bài toán định hướng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh trong quá trình xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay đối với đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng.

Tài liệu tham khảo

Dan, L. (2023, February 12). Ha Giang always ensures the implementation of the policy of religion and freedom of belief. Ha Giang Electronic Newspaper.

Huong, L. (2011, February 22). Beauty in traditional folk festivals in Ha Giang province. Ha Giang Province’s Web Portal.

Lan, H. T., & Giang, C. P. (2020, August 21). Religious life and beliefs of ethnic minorities in Vietnam today. Electronic Journal of Political Theory.

Loi, L. Van. (2018). Solving ethnic and religious issues in Vietnam in the current period (Editor). Hanoi: Publishing House of Political Theory.

Minh, N. Van. (2016). New religious phenomena in ethnic minorities in the Central Highlands today. Journal of Social Sciences, no.4.

Mai, N. N. (2014). Transformation of traditional religion in ethnic minorities in the mountainous areas of northern Vietnam today. Journal of Religious Research, no.9.

The role of progressive values of folk beliefs in the process of building Vietnamese people in the new period in Ha Giang province. (2016). Proceedings of the Conference.

Trang, L. (2022, December 27). Ha Giang province focuses on preserving traditional cultural values. Communist Electronic Journal.

Vietnam Academy of Science and Technology. (2014). Religious issues in sustainable development in the Central Highlands. Summary report on the topic, code: TN3/X6.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN