NHẬN DIỆN MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG BỎ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Các tác giả

  • Ngô Thị Trinh Học viện Dân tộc
  • Trần Ngọc Ngân Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/187

Tóm tắt

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh Trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cung cấp những căn cứ khoa học và thực tiễn làm cơ sở đề xuất các giải pháp, đưa ra các kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Bình, P. T. (1992). Về nguyên nhân và biện pháp chống bỏ học. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 242, tr.31-32.

Đà, H. Đ. (2018). Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số. Tạp chí Giáo dục, số tháng 4.

Đà, H. Đ. (2019). Phân luồng sau Trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 24/NQ- TW về Công tác Dân tộc.

Hiền, N. (2022, 1/4). Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn dòng học sinh bỏ học. Báo điện tử Đắk Nông.

Hùng, H. T. (1992). Vấn đề lưu ban, bỏ học ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 242, tr.11-12.

Huyền, L. T. (2023, 6/3). Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị. Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Lê Duẩn, tỉnh Quảng Trị.

Lài, H. (2023, 10/3). Học sinh bỏ học tăng đột biến sau Tết tại Nghệ An. Báo Giáo dục Thủ đô.

Minh, Đ. V. (1992). Khảo sát tình hình lưu ban, bỏ học của học sinh hai trường vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Giáo dục.

Minh, N. (2023, 5/3). Nhiều học sinh ở miền núi Nghệ An nghỉ học để...lập gia đình. Vov.vn.

Tâm, L. C. (2017, 12/6). Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh tại tỉnh Bình Phước. Tạp chí Công thương điện tử.

Ủy ban Dân tộc. (2019). Báo cáo kết quả điều tra tình hình kinh tế-xã hội của 53 DTTS năm 2019.

Vân, L. B. (2015). Một số giải pháp nâng cao ý thức học tập và giảm tỉ lệ bỏ học trong học sinh, sinh viên, Sáng kiến kinh nghiệm. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang.

Yên, T. T. (2020). Nghiên cứu học sinh người dân tộc thiểu số cấp Trung học cơ sở bỏ học: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 27(tháng 3).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ