QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC CỤM 1, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

Các tác giả

  • Hoàng Thị Mai Phương Trường Trung học cơ sở xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/195

Tóm tắt

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, nền nếp trong học tập và sinh hoạt. Bài báo đã trình bày thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thuộc cụm 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, phân tích mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thuộc cụm 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Aiken, R. L. (1976). Psychological Testing and Assessment, Allyn and Bacon.

David, A. K. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development.

Diep, B. N. (2015). Form of organization of creative experiential activities in high schools. Journal of Educational Science, no.113/02.

Hoang, L. H. (2014). Some issues about creative experience activities in the new general education Program. Education Journal.

Kim Bang District Division of Education and Training. (2023). Report on results of implementation of experiential activities in the school year 2021-2022, orientation in 2023.

Loc, N. T. M., Tinh, T. V, Lien, V. P., & Thoa, D. T. K. (2012). Life value and life skills education activities for high school students. Hanoi: National University Publishing House.

Ministry of Education and Training. (2014). Organization of creative experience activities for high school students and high school model associated with local production and business. Proceedings of the conference.

Ministry of Education and Training. (2015). Training materials on skills in building and organizing creative experiential activities in schools. Hanoi.

Ministry of Education and Training. (2018). Program of Experiential Activities and Experiential and Career-oriented Activities. Issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGD&DT dated December 26.

Quang, C. H. (2015). Manager of experiential education activities at Hung Vuong High School for the Gifted, Phu Tho Province.

Thoa, D. T. K. (2015). Building creative experiential activities in the new general education program, Proceedings of the International Conference. Academy of Educational Management.

Thoa, D. T. K. (2014). Objectives, standards of results, content, methods and forms of educational organization and assessment of students’ learning outcomes in the program creative experience activities of the program new general education, scientific and technological tasks f.

Thoa, D. T. K. (2019). Guide to organizing experiential activities under the new general education program (Editor). Pedagogical University Publishing House.

Thong, D. N. (2015). Creative experience activities - international experiences and issues of Vietnam.

Thuy, L. V. (2017). Management of students’ creative experience activities in lower secondary schools in Tan Hiep district, Kien Giang province.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ