QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở CÁC TỈNH PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Các tác giả

  • Đỗ Thị Nguyên Tiêu Trường Tiểu học và trung học cơ sở Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương

Tóm tắt

Giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục và đang được các nước trên thế giớivận dụng. Giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.
Bài viết đã tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững và thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân từ đó sẽ là cơ sở thực tiễn hết sức quan trọng để tác giả có thể đề xuất hệ thống giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phù hợp trong thời gian tới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ