GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ LÀM CÔNG TÁC TẠM GIỮ, TẠM GIAM CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Thị Thu Huyền Trại Tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/201

Tóm tắt

Ý thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ tạm giữ, tạm giam nói chung và cán bộ, chiến sĩ tạm giữ, tạm giam của Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng thời gian qua được đảm bảo, các hoạt động xây dựng ý thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ được chú ý, quan tâm, đầu tư. Vì vậy, các trại tạm giam, nhà tạm giữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được cấp trên ghi nhận bằng các danh hiệu, huân chương, bằng khen. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới đòi hỏi ý thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ phải được nâng cao hơn nữa, công tác xây dựng ý thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ cần hiệu quả và có những đổi mới, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sĩ trong các trại tạm giữ, tạm giam, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở hiện nay.

 

Tài liệu tham khảo

Bình, P. T. (2009). Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức trong các trường Công an nhân dân trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí Công an nhân dân, số 1/2009.

Chế, T. V. (2019). Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh - Bộ Công an trong tình hình hiện nay. Luận văn Thạc sĩ.

Chung, T. T. (2017). Văn hóa chính trị của Công an nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sĩ chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố Đà Nẵng. (2017 đến 2022). Báo cáo tổng kết công tác đảng, công tác chính trị Công an thành phố năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Công an Thành phố Đà Nẵng. (2023). Báo cáo về cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ giai đoạn từ 2017-2022.

Giang, B. T. (2018, tháng 12). Tăng cường hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho học viên các Học viện Công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số 443.

Giáp, Đ. T. (1997). Suy nghĩ về đức và tài của người Công an cách mạng. Tạp chí Công an nhân dân, số 6/1997.

Huy, N. Đ. (2014). Những giá trị của tư tưởng chính trị Mác-Lênin, Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm). Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lâm, T. (2016). Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Lâm, T. (2018). Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới. Tạp chí Cộng sản.

Long, T. G. (2015). Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

Quang, L. T. (2021, tháng12). Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Cộng sản.

Thanh, N. Y. (2018). Nâng cao bản lĩnh chính, trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Tạp chí Lý luận Công an nhân dân, số 3/2018.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29