ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO NHẰM CHỐNG PHÁ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lê Hồng Thành Học viện Biên Phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/205

Tóm tắt

Những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo tín đồ và người dân gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho hành động can thiệp từ bên ngoài, hòng thực hiện âm mưu chống phá nước ta. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chúng thường gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc để kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lập ra các tổ chức núp bóng tôn giáo để thâm nhập, tập hợp, lôi kéo đồng bào các dân tộc. Đây là những âm mưu của họ nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, nhận diện một số âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Chien, L. T. (2022, September 12). Preventing and combating plots and anti-destructive tricks of hostile forces in the fields of ethnicity, religion, democracy and human rights. Electronic Journal of Political Theory.

Communist Party of Vietnam. (2021). Document of the 13th National Congress of the Party. Hanoi: National Political Publishing House.

Dong, N. H. (2016, November 17). Actively identifying and fighting against plots to take advantage of ethnic and religious issues by hostile forces. Electronic Journal of National Defense.

Ha, P. (2023, June 28). Failing to defeat the plot to exploit religion to sabotage the great national unity bloc. Electronic Journal of Propaganda.

Long, D. T. (2022, November 27). Struggling to prevent and combat the plots and tricks of hostile forces taking advantage of ethnic issues in the Central Highlands today. Electronic Journal of Communist.

Ministry of Public Security. (2021). Report to summarize 9 years of implementation of the Law on Prevention and Combat of Human Trafficking in 2011. Report No.520/BC-BCA dated June 3rd, 2021.

Minh, N. Van. (2022, June 16). Some theoretical and practical issues about the ethnic issues, hostile forces taking advantage of distorting and sabotaging our country and initially building a counter-information system. The Electronic Information Website of Vietnam Academy of Social Sciences. Retrieved from https://vass.gov.vn/

Nguyen, B. (2023, June 19). Conspiracy to take advantage of ethnic and religious issues to incite sabotage in the Central Highlands. Electronic Newspaper of People’s Public Security.

Phuong, T. Q. (2019, July 8). Struggling with plots to take advantage of ethnic and religious issues to cause riots and separatism in the Central Highlands. Electronic Journal of National Defense. Retrieved from http://m.tapchiqptd

Thuong, S. (2021, September 24). Unmasking the face of the reactionary organization “Christian Protestant.” Electronic Newspaper of People’s Public Security. Retrieved from https://cand.com.vn/

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC