KINH NGHIỆM BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ GỢI Ý CHO TỈNH ĐẮK LẮK TRONG VIỆC BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM TRUYỀN THỐNG

Các tác giả

  • Hoàng Thị Xuân Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/212

Tóm tắt

Nghề, làng nghề truyền thống như một hình ảnh đầy bản sắc, khẳng định nét riêng biệt, độc đáo không thể thay thế. Trong xu thế hội nhập và mở cửa, nghề, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị trí quan trọng của mình. Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà hơn thế nữa, còn là một cách thức gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc. Công tác bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống đã được nhiều nước Châu Á triển khai thành công mang lại nhiều giá trị kinh tế… Trên cơ sở phân tích những chính sách và các mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề tại một số nước Châu Á, bài viết đề xuất một số giải pháp thực tiễn để tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy công tác bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Đam, L. N. N. (2014). Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.

Dĩnh, N. C. (2005). Những giải pháp nhăm phát triển làng nghề ở một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Hởn, M. T. (2000). Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa vùng ven thủ đô. Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Hởn, M. T., Hòa, H. N., & Phúc, V. V. (2003). Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Minh, L. (2009). Một số vấn để bảo tồn và phát triển làng nghề. Kỷ yếu Hội thảo Nghề và làng nghề thủ công truyền thống: Tiềm năng và định hướng phát triển.

Phượng, D. B. (2001). Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng Trung Quốc. (2011). Tìm hiểu và Thương mại hóa nghề thủ công ở tỉnh Vân Nam.

Vượng, B. V. (1998). Làng nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Yến, T. M. (2003). Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện kinh tế học, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN