CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Hàn Thị Minh Thảo Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/219

Tóm tắt

Công tác bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại học tại Việt Nam đã xuất hiện từ đầu năm 2003, đến nay đã đi qua chặng đường khá dài với những thành tích nhất định trên các bình diện phát triển chính sách, xây dựng cơ chế, hình thành văn hóa chất lượng ở nhiều cơ sở giáo dục đại học với đội ngũ nhân sự làm công tác bảo đảm chất lượng tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì giáo dục đại học cũng đứng trước những khó khăn, thách thức cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu mà thực tiễn đất nước đang đặt ra. Bài viết này nêu tổng quan về quan điểm chất lượng trong giáo dục đại học tại Việt Nam qua các giai đoạn, hệ thống và cơ chế bảo đảm chất lượng giáo dục đại học hiện nay, cùng các thành quả và các vấn đề cần giải quyết để tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Bao, D. Q. (2023). Economic effectiveness of education. Education and Times Newspaper, no.42/2023.

Barnett, R. (1992). Improving Higher Education: Total Quality Care. Buckingham: SRHE and Open University Press.

Barnett, R. (2003). Beyond All Reason: Living with ideology in the university. Buckingham: SRHE and Open University Press.

Chau, N. H. (2004). Towards a more complete conception of the quality of education. Scientific report on theme CTGD-2004-01.

Chi, N. Q. (2003). The concept of quality in education and training. National Workshop on Quality of Education and Life Skills. Hanoi.

Hac, P. M. (2003). Vision on quality of education in Vietnam. National Workshop on Quality of Education and Life Skills. Hanoi.

Harvey, L., & Knight, P. T. (1996). Transforming Higher Education. Buckingham: SRHE and Open University Press.

Hung, D. T. (2004). Some theoretical and technical issues in assessing educational development. Documentary Institute of Education Strategy and Program.

Phuc, L. D. (1997). Quality and effectiveness of education. Journal of Educational Research.

Ry, V. T. (2020). Conception of educational quality and effectiveness. Collection of Scientific Works of the National Conference Comprehensive Development Education - Current Status and Solutions from the Perspective of Psychology and Education. Publishing House of Ha Noi National University.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ