QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Vũ Văn Ngân Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/230

Tóm tắt

Tóm tắt: Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở phía Đông bắc Bắc Bộ, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc quan lý nhà nước về công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc (CSDT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của cả nước nói chung và toàn tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vấn đề quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc vấn còn hạn chế, chưa đáp ứng được quá trình phát triển chung hiện nay. Chính vì vậy, bài viết tập trung bàn luận thêm về tình hình quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, từ đó làm rõ nội dung nghiên cứu này.

Tài liệu tham khảo

Du, N. V. (2019). Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước, ngày 20/6/2019.

Páo, L. G. (2010). Điều tra đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt-Trung. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc.

Phử, G. S. (2013). Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc sau thời kỳ đổi mới, đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới. Báo cáo nghiên cứu cấp Bộ, Ủy ban Dân tộc.

Phử, G. S. (2016). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Thắng, L. N. (2005). Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đại học Văn hóa Hà Nội.

Thành, N. L. (2014). Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Ủy ban Dân tộc. (2006). Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC