VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA TRONG VIỆC LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4

Các tác giả

  • Đặng Minh Ngọc Viện Dân tộc học

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/233

Tóm tắt

Đối với các dự án tái định cư thủy điện, một câu hỏi luôn được các nhà hoạch định chính sách quan tâm là làm thế nào để người dân có được cuộc sống bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Làm thế nào để có thể biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển cho các dự án tái định cư. Làm thế nào để đưa văn hóa của người dân bị ảnh hưởng vào quá trình lập và thực hiện kế hoạch tái định cư để giúp họ trở thành chủ thể trong các hoạt động lập và thực hiện dự án tái định cư thủy điện cũng như kế hoạch phục hồi sinh kế thay vì chỉ dựa vào nguồn lực vật chất hay áp đặt ý chí từ bên ngoài cộng đồng.

Tài liệu tham khảo

ADB, & SWECO International. (2006). Resttlement and Ethnic Minority development Plan.

Arhem, N. (2009). In the Sacred Forest: Landscape, Livelihood and Spirit Beliefs among the Katu of Vietnam. Sweden: Intellcta Docusys.

Bạt, N. T. (2000). Văn hóa và Phát triển. Tạp chí Thông tin Lý luận, số 9.

Chính, N. V. (2021). Nguồn lực văn hóa và phát triển cộng đồng nhìn từ quan điểm nhân học. Tạp chí Dân tộc học, số 5/2021, tr.3-15.

Đặng Minh Ngọc. (2018). Sinh kế của người Cơ-tu ở khu tái định cư thủy điện Sông Bung 4” (Nghiên cứu ở Thôn 2, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam). Tạp chí Dân tộc học, số 6, tr.76-84.

Đức, T. (2002). Tìm hiểu văn hóa Katu. Thừa Thiên Huế: Nxb. Thuận Hóa

Hùng, L. (2006). Góp phần tìm hiểu văn hóa Cơ-tu. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội.

Mạnh, N. V., Hồng, N. X., & Thông, N. H. (2001). Luật tục của người Tà Ôi, Cơ-tu, Bru- Vân Kiều ở Quảng Trị. Thừa Thiên Huế: Nxb. Thuận Hóa.

Ngọc, Đ. M. (2019). Sự thay đổi vai trò trong gia đình và cộng đồng của phụ nữ Cơ-tu ở vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Dân tộc học, số 6, tr.52-59.

Ngọc, Đ. M. (2022). Văn hóa tộc người Cơ-tu với đảm bảo sinh kế sau tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Phát triển bền vững vùng, 12(3), tr.118-124.

Normal Tilos. (2016). Implementation and Monitoring of Song Bung 4 hydro-power project. Resettlement and Ethnic minority development plan.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang. (2017). Báo cáo tình hình đời sống - sản xuất của người dân trong vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4.

Ủy ban nhân dân xã Zuôih. (2017). Báo cáo tình hình đời sống - sản xuất của xã Zuôih

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC