CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y TẾ CỘNG ĐỒNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Các tác giả

  • Chu Vũ Bảo Thư Học viện Báo chí và Tuyên truyền

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/235

Tóm tắt

Để phát triển tốt thể lực, ngoài việc đảm bảo dinh dưỡng thì việc không ngừng chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng đã và luôn đóng vai trò then chốt. Nhận thức rõ vấn đề đó, trong nhiều năm qua, bên cạnh các chính sách an sinh xã hội khác, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng cho người dân, trong đó đặc biệt quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua hệ thống chính sách về chăm sóc y tế. Trên cơ sở đó, nhận diện những vấn đề đặt ra của công tác này đối với đồng bào dân tộc thiểu số, với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

An, H. (2019). Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tạp chí Cộng sản, tháng 9/2019.

Bộ Y tế. (2019). Báo cáo tham luận tại Hội thảo cấp Quốc gia Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đại sứ quán Ai Len tổ chức tháng 1/2019, Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2019). Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

PV. (2019). Đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định Luật Bảo hiểm y tế. Báo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tháng 2/2019.

Quốc hội. (2019). Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 về Phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030.

Tổng cục Thống kê. (2010, 2019). Các kết quả chủ yếu của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 và năm 2019.

Tuệ Đăng. (2022). Đảm bảo quyền lợi y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Quân đội nhân dân, ngày 7/8.

Ủy ban Dân tộc & Ai Len. (2019). Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025. Tháng 1/2019, Hà Nội.

Ủy ban Dân tộc. (2019). Báo cáo tham luận tại Hội thảo cấp Quốc gia Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021- 2025. Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đại sứ quán Ai Len tổ chức tháng 1/2019, Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC