BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI PÀ THẺN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG

Các tác giả

  • Lê Thị Bích Thủy Học viện Dân tộc
  • Ngô Thu Huyền Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/239

Tóm tắt

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía đông Bắc, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi và giàu bản sắc văn hoá với sự đa dạng, phong phú của các tộc người. Trong quá trình tồn tại và phát triển, mỗi cộng đồng dân tộc nơi đây đã sáng tạo nên những di sản văn hóa riêng biệt góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa dân gian của các dân tộc Việt Nam. Trong đó, người Pà Thẻn là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn bảo tồn được nhiều nét văn hoá truyền thống đặc sắc của cộng đồng. Bài viết tập trung nhận diện những giá trị di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Pà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang và đề xuất những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Pà Thẻn của gắn với phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Tài liệu tham khảo

Bình, Đ. (2003). Mùa xuân với lễ hội “nhảy lửa” của người Pà Thẻn. Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 51/2003.

Chung, B. V. (2005). Trang phục truyền thống ở phụ nữ Pà Thẻn. Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 80/2005.

Cư, H. T. (2005). Tết của người Pà Thẻn. Tạp chí của Hội Văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, số 2/2005.

Đức, Đ., & Cư, H. T. (2008). Trang phục của người Pà Thẻn. Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 121/2008.

Hiệp, N. V., Dũng, T., Quyết, H., Xứng, T. T., & Quang, B. N. (2006). Văn hóa phong tục Pà Thẻn bảo tồn và phát huy. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Hiếu, T. T. (2009). Đôi nét về món ăn và cách chế biến của ngươi Pà Thẻn. Tạp chí Dân tộc học, số 3/2009.

Hòa, L. A. (2013). Lồng hoa trong đám cưới của người Pà Thẻn. Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, số 4/2013.

Hoa, P. T., & Hạnh, L. T. H. (2021). Nét độc đáo trong tín ngưỡng của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 3.

Khánh, V. Q., Lịch, H. T., Bình, T., & Hồng, N. X. (2013). Người Pà Thẻn ở Việt Nam (dịch). Hà Nội: Nxb. Thông tấn.

Nguyên, K. (2008). Tết mồng 5 tháng năm của người Pà Thẻn. Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận, số 214/2008.

Quang, Đ. T., Thanh, N. N., Thơm, Đ. H., & Trang, V. T. (2014). Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam (Quyển 1 và 2). Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. (2010). Văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn ở Tuyên Quang. Nxb. Thế giới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. (2019). Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thực hiện dự án phục dựng lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh ủy Tuyên Quang. (2020). Báo cáo chính trị số 558-BC/TU ngày 02/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuấn, N. Q. (2004). Văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn. Hà Nội: Nxb. Văn hoá dân tộc.

Vân, H. (2003). Nét đẹp trong trang phục Pà Thẻn. Tạp chí Văn hóa, số 13/2003.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN