SINH KẾ CỦA NGƯỜI CƠ-TU Ở THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở THÔN PA RƯM VÀ PADHY THUỘC XÃ ZUÔIH, HUYỆN THẠNH MỸ, TỈNH QUẢNG NAM)

Các tác giả

  • Đặng Minh Ngọc Viện Dân tộc học

Tóm tắt

Trong những năm qua, các công trình thủy điện được xây dựng đã có những đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước nhưng đi kèm với thủy điện là những cuộc di dân tái định cư cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định về môi trường, văn hóa và sinh kế. Hiện nay, câu hỏi được đặt ra đối với các dự án tái định cư là phải làm thế nào để cải thiện đời sống cho người dân, giúp họ có mức sống ít nhất là bằng hoặc hơn nơi ở cũ, nhanh chóng hòa nhập và thích ứng với cuộc sống ở nơi mới mà vẫn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Để trả lời cho câu hỏi này, các chương trình và dự án của Nhà nước, các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ giúp người Cơ-tu phục hồi sinh kế cùng với sự nỗ lực của bản thân, người Cơ-tu đã thay đổi sinh kế của mình để thích nghi với môi trường mới. Bài viết này tìm hiểu thực trạng hoạt động sinh kế của người Cơ-tu ở các thôn Pa Rưm và PaDhy thuộc xã Zuôih, huyện Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam sau khi dời đến khu tái định cư.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN