CÔNG TÁC ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN THỰC HIỆN

Các tác giả

  • Trần Đăng Khởi Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Nhiên Học viện Dân tộc
  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Giang Khắc Bình Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/241

Tóm tắt

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước luôn coi trong việc xây dựng công tác quốc phòng - an ninh là vấn đề trọng yếu, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bởi đây là một trong những khu vực giữ vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Vì vây, công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, củng cố niềm tin ngày càng sâu sắc vào sự lãnh đạo, quản lý của Ðảng và Nhà nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức về quốc gia dân tộc cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn các dân tộc thiểu số cư trú vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, đòi hỏi cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc đều bình đẳng, được tôn trọng như nhau, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia.

Tài liệu tham khảo

Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. (2003). Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Chính phủ. (2011). Công tác dân tộc. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chinh tri quoc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2019). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới. Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị Khoá XII.

Lượng, L. P. (2022). Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nam Bộ trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, ngày 26/12/2022.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5. Hà Nội.

Ủy ban Dân tộc. (2022). Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011của Chính phủ về Công tác dân tộc. Báo cáo số 855/BC-UBDT, ngày 03/6/2022.

Tuấn, N. A. (2020, Chủ nhiệm). “Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt Nam”. Đề tài cấp quốc gia, mã số CTDT.04.16/16-20.

Thanh, N. X. (2023). Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới các tỉnh Tây Bắc trong tình hình mới. Học viện Biên phòng.

Thanh, N. Y. (2019). Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên trong tình hình hiện nay. Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC