CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI KHMER Ở TÂY NAM BỘ HIỆN NAY

Các tác giả

  • Đặng Thị Tuyết Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/243

Tóm tắt

Đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ hiện đang kế thừa một di sản văn hóa vô giá. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các di sản văn hóa được gìn giữ, tôn tạo; các công trình trọng điểm về văn hóa đựợc đầu tư, trùng tu, nâng cấp; nhiều hoạt động văn hóa dân gian và lễ hội cổ truyền được duy trì, cải tiến. Điều đó vừa góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân, vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc trong bối cảnh hội nhập.

Tài liệu tham khảo

Anh, N. T., & Liền, H. H. (2014). Tác động của các yếu tố truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer, Phật giáo Nam tông Khmer tới sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 12/2014.

Cường, N. M. (2008, Chủ biên). Phật giáo Khmer Nam Bộ (những vấn đề nhìn lại). Hà Nội: Nxb. Tôn giáo.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hà, N. T. N. (2011). Nghiên cứu về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Khmer An Giang.

Hoan, S. P. (2001). Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hà Nội: Nxb. Giáo dục.

Lợi, L. V. (2015). Bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Chính trị, số 4/2015.

Nam, S. (2000). Tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ.

Sơn, P. V. (2014). Đặc điểm nổi bật bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang, số 10/2014.

Thắng, S. M. (2014). Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Cộng sản.

Thắng, S. M. (2015). Sóc Trăng xây dựng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số. Tạp chí Cộng sản.

Thắng, V. V., Cường, N. H., & Thơ, N. T. N. (2015). Lễ hội tôn giáo của người Khmer Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ giá trị. Tạp chí Dân tộc và Thời đại, số 117.

Thu, H. N. (2015). Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Tạp chí Dân tộc học, số 3/2015.

Voi, T. (2001). Bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ. Trung tâm văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC