THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Trần Quốc Hùng Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/244

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ của nước ta trong mọi giai đoạn đều có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Đội ngũ cán bộ vững mạnh mới có thể đảm bảo việc quản lý, vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ trung ương đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu tham khảo

Ban Chỉ đạo Tây Bắc. (2017). Báo cáo về tình hình dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở Tây Bắc. Yên Bái.

Bình, V. T. (2019). Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và một số quy định mới về công tác đảng trong tình hình hiện nay. Hà Nội: Nxb. Lao động.

Hạnh, T. T. (2015). Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị. Tạp chí điện tử Cộng sản, ngày 3/7/2015.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội Khóa XIII. (2014). Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đến năm 2013”. Hà Nội.

Lương, H. X. (2016). Những hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, kiến nghị về giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo: Lý luận và Thực tiễn về chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc, tr.36-38. Hà Nội.

Thống, C. T., & Lâm, V. T. (2020). Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ủy ban Dân tộc. (2020). Tổng hợp kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC