BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI TRÒ CHIỀNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Thảo Nguyễn Đình Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/246

Tóm tắt

Ngày 25/2/2018, Lễ hội Trò Chiềng được Nhà nước công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Điều này đánh dấu sự ghi nhận của Nhà nước về những giá trị văn hoá cốt lõi của Lễ hội Trò Chiềng. Sau khi lễ hội được công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, chính quyền UBND xã Yên Ninh, UBND huyện Yên Định đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn giá trị của lễ hội này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội vẫn chưa thực sự mang lại kết quả. Vì thế, nghiên cứu này nhằm đề xuất một số giải pháp mang tính thực tiễn để phát huy các giá trị của lễ hội, tạo động lực cho sự phát triển nền văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu tham khảo

Lien, T. L. (1992). Village culture through folk performances. The 2nd Thanh Hoa Village Culture Workshop. Department of Culture and Information of Thanh Hoa province, Thanh Hoa.

Nhan, H. A., & Tram, L. H. (1993). Survey of Xu Thanh village culture. Hanoi: Publishing House of Social Sciences.

Nhan, D. T. T. (2006). Music in folk performances and performances of Vietnamese people in Xu Thanh. Master of Arts thesis, Vietnam National Academy of Music.

Thinh, N. D. (2004). Thanh cultural sub-region. Folklore Magazine, 1(91), p.13-25.

Tram, L. H., & Nhan, H. A. (2001). Traditional rituals and festivals of the Qing country - Volume I. Hanoi: Publishing House of National Culture.

Tram, L. H., & Nhan, H. A. (2006). Traditional ceremonies and festivals of Xu Thanh - Volume II. Hanoi: Publishing House of National Culture.

Trong, N. P. (2021). General Secretary Nguyen Phu Trong speaks at the National Cultural Conference taking place on November 24th, 2021.

Yen Dinh District People’s Committee. (2017). Project for developing the Tro Chieng Festival in the period of 2018-2023.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN