QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Các tác giả

  • Đặng Thị Kim Dung Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/259

Tóm tắt

Đã 55 năm kể từ ngày Bác đi xa nhưng những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là tư tưởng về đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua bài viết này, tác giả sẽ làm rõ và sâu sắc những nội dung và ý nghĩa to lớn của đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng qua nghiên cứu, phân tích một số bài nói, bài viết và hoạt động thực tiễn của Người trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam đã được Người nhắc đến trong rất nhiều bài viết, bài phát biểu của mình và đến nay những nội dung đó vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tài liệu tham khảo

Hằng, P. T. (2022). Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Trung với nước, hiếu với dân” trong rèn luyện đạo đức người cán bộ, đảng viên. Tạp chí điện tử Lý luận chính trị, ngày 28/11.

Mai, V. T. T. (2019). Di huấn Hồ Chí Minh về “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tạp chí Tuyên giáo, ngày 5/8.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2000). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 5, Tập 9, Tập 10, Tập 12). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 12, Tập 13). Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 1, Tập 4, Tập 6, Tập 7, Tập 14, Tập 15). Hà Nội.

Thoa, N. T. B. (2022). Tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, ngày 16/11.

Tuấn, H. A. (2024). Đạo đức và đạo đức cách mạng nhìn nhận từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/3.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ