NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHÌN TỪ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Sáng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa đối với từng doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN