XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 2.0 - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Vinh Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/260

Tóm tắt

Xây dựng chính quyền điện tử được xem là xu hướng phát triển của nhiều đô thị trên thế giới. Trong thời gian qua, tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bình Dương cũng đã bước đầu tiếp cận với mô hình này. Đây được xem là xu thế tất yếu mà mọi chính quyền địa phương đều mong muốn hướng đến nhằm mục đích tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế để phát triển lâu dài. Bài viết trên cơ sở khái quát những nội dung của chính quyền đô thị phiên bản 2.0 ở tỉnh Bình Dương, đã đề xuất một số giải pháp và vấn đề cần thảo luận để tiếp tục nâng cao hiệu quả và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử gắn với xây dựng đô thị thông minh ở tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

Anh, N. T. Q., Giao, V. C., Anh, V. N., & Hà, N. T. M. (2019). Chính phủ mở, chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại. Hà Nội: Nxb. Hồng Đức.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương. (2020). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Điều hành Đề án Thành phố thông minh. (2018). Báo cáo số 38/BC-BĐH, ngày 30/5/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án Thành phố thông minh năm 2017.

Quý, P. T. (2023). Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển chính quyền số trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tạp chí Thanh niên Việt, ngày 11/10.

Song, H., Srinivasan, R., Sookoor, T., & Jeschke, S. (2018). Thành phố thông minh, nền tảng, nguyên lý và ứng dụng (N. T. Nam, dịch). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Tỉnh ủy Bình Dương. (2020). Báo cáo số 456-BC/TU, ngày 24/7/2020 về đô thị hóa và phát triển đô thị Bình Dương.

Trang, L. T. Đ. (2022). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng chính quyền điện tử ở thành phố Hà Nội. Tạp chí Cộng sản, ngày 28/9.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (2018). Báo cáo số 269a/BC-UBND, ngày 07/11/2018 về tình hình triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh Bình Dương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (2021). Quyết định số 2211/QĐ-UBND, ngày 23/9/2021 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 2.0.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31