VĂN HÓA VÀ TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG BIẾN ĐỔI GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mộng Tuyền Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/261

Tóm tắt

Mười năm gần đây, Việt Nam tham gia toàn cầu hóa rất nồng nhiệt và thừa nhận những giá trị của toàn cầu hóa, coi toàn cầu hóa là một hiện tượng chứa đựng nhiều cơ hội mới đối với sự phát triển. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thang bậc giá trị cũ, mới đan xen nhiều cơ hội và thách thức về nội sinh và ngoại nhập. Trong giao tiếp quốc tế, việc trao đổi thông tin, nhu cầu tin, kết nối các hoạt động để định hướng giá trị con người, giá trị xã hội đã làm cho giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam cũng biến động, để trở nên phù hợp với văn hóa chung. Động thái của một số giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, như cũ - mới, tốt - xấu, đúng - sai, tiến bộ - lạc hậu đều phải hướng đến các quan hệ và giá trị chung của toàn cầu. Thực tế cho thấy, văn hóa Việt Nam là gương mặt con người Việt Nam, trước hết là các giá trị truyền thống, đang biến động, theo quy luật, nắm bắt tương lai. Tuy nhiên, các giá trị tiền định vẫn là một hướng đi riêng, song cũng có những biến đổi tích cực tạo “cơ hội” cho sự phát triển.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2014). Văn kiện Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hạo, C. X. (2001). Về tính hiếu học của người Việt xưa và nay. Tạp chí Xưa và Nay, số 86(134).

Lan, Đ. T. (2006). Đạo đức Phật giáo với đạo đức con người Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia.

Lưu, T. (2001). Nhìn nhận thêm vấn đề nhân tố con người trong văn hóa Việt Nam thời hiện đại. Báo Văn nghệ, VNH3.TB4.804.

Mahathir Mohamad. (2000). The Asian values debate, Politics, Democracy and the New Asia. Selected Speeches by Dr. Mahathir Mohamad, Volume 2. Kuala Lupur.

Quý, H. S. (2005). Động thái của một số giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hội thảo quốc tế: Toàn cầu hóa: Những vấn đề triết học ở châu Á - Thái Bình Dương. Hà Nội.

Quý, H. S. (2019). Về sức mạnh mềm Việt Nam. Tạp chí Tuyên giáo điện tử, ngày 23/6.

Trung, G. T. (2018). Nhân tính, Quốc tính và Cá tính. Tạp chí Tia sáng, ngày 22/11.

UNDP. (1999). Báo cáo phát triển con người năm 1999, tr.1-13.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN