GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG QUẢN LÝ VĂN HÓA Ở CƠ SỞ

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thảo Phòng Nội vụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/264

Tóm tắt

Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam của khu vực Tây Nguyên và nằm trọn trên cao nguyên M’Nông. Nơi này còn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo và phong phú với nhiều giá trị đặc sắc. Qua quá trình phát triển, tỉnh Đắk Nông luôn tập trung phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông trong việc quản lý vanư hóa ở cơ sở.

Tài liệu tham khảo

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. (2021). Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021.

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông. (2023). Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình, V. T. (2008). Một số giải pháp phát huy vai trò người có uy tín ở Tây Nguyên. Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 09/2008.

Điệp, T. V. (2022). Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông. Luận văn thạc sĩ.

Hiếu, L. T. (2022). Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí Khoa học chính trị, số 04/2022.

Lam, N. T. V. (2020). Vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk). Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, số 3/2020.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021a). Người có uy tín là “điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/4.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021b). Những cánh chim đầu đàn. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 26/4.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021c). Bất cập trong quan niệm lựa chọn người có uy tín. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/4.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021d). Những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của Bất cập trong quan niệm lựa chọn người có uy tín. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03/5.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021e). Một số giải pháp phát huy vai trò người có uy tín. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 05/5.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông. (2021). Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ. (2018). Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Tuấn, N. Q. (2023). Chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc. Tạp chí Cộng sản, ngày 13/12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31