ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Phạm Thị Kim Cương Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Nhiên Học viện Dân tộc
  • Ngô Thị Trinh Học viện Dân tộc
  • Lưu Thị Hà Trường Đại học Điện lực

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/265

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng có vị trí vai trò rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Vì vậy, trong bài biết này sẽ tập trung nghiên cứu, làm rõ những đặc điểm, vai trò của đội ngũ cán bộ người DTTS nhằm phân tích những đặc điểm, đồng thời đánh giá được vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, qua đó cung cấp các cơ sở khoa học cho Đảng và Nhà nước ta có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tài liệu tham khảo

Ái, Đ. T. (2023). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2003). Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2019). Báo cáo số 58-BC/TW ngày 04/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 24 và Chỉ thị số 45 về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Công tác dân tộc.

Chính phủ. (2016). Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Hạnh, T. T. (2015), Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị, Tạp chí điện tử Đảng cộng sản, ngày 03/07.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011). Hồ Chí Minh: Toàn tập (Tập 5). Hà Nội.

Ủy ban Dân tộc. (2022). Báo cáo số 855/BC-UBDT, ngày 03/6/2022 của Ủy ban Dân tộc, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC