PHÁT HUY BÀI HỌC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

Các tác giả

  • Lương Quang Hiển Học viện Tài chính

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/266

Tóm tắt

Sức mạnh của một dân tộc không chỉ bao gồm các yếu tố về vật chất và tinh thần mà còn mô tả sự tổng hợp của nhiều khía cạnh như kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, tri thức, tư tưởng, đường lối chính sách, hệ thống chính trị… Trong bối cảnh thế giới đương đại, sức mạnh dân tộc đồng nghĩa với việc liên kết quốc nội với xu hướng toàn cầu, định rõ vị trí của mình trong cộng đồng quốc tế, và thúc đẩy hợp tác quốc tế để tận dụng và kết hợp sức mạnh từ bên ngoài nhằm hỗ trợ cho những mục tiêu và nhiệm vụ hiện nay. Để đạt được điều này, chúng ta cần hiểu rõ những yếu điểm và mạnh mẽ của đất nước, đồng thời đối mặt và vượt qua những thách thức để không chỉ bảo vệ mà còn phát triển sức mạnh quốc gia.

Tài liệu tham khảo

Bernnand, F. (1901). Erreurs et dangers, Paris.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1991). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1996). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội: Nxb. Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2000). Chính sách của chúng ta. Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 8). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Minh, P. B. (2011). Xem Học viện ngoại giao. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011). Hồ Chí Minh: Toàn tập. Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011). Hồ Chí Minh: Toàn tập. Hà Nội.

Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính. (2009). Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hà Nội.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC