ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Vũ Văn Ngân Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/267

Tóm tắt

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho phát triển kinh tế là xu hướng chung của toàn xã hội. Cùng với xu thế chung đó, việc chuyển đổi số hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho phát triển kinh tế thời gian qua cũng đang được đẩy mạnh và thu được những kết quả có ý nghĩa và quan trọng. Tuy nhiên, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc tiếp cận, nắm bắt và công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ để việc chuyển đổi số cho phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt được kết quả tốt hơn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tài liệu tham khảo

Anh, D. (2023). Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tạp chí Cộng sản, ngày 25/10.

Bộ Thông tin và Truyền thông. (2023). Thông tư 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 về “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2019). Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới.” Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Giang, T. (2022). Giải pháp công nghệ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp nhận thông tin. Tạp chí Mặt trận điện tử, ngày 05/12.

Sơn, P. M. (2023). Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử, ngày 30/10.

Thành, H. Đ., Dũng, N. D., & Chiến, P. Đ. (2023). Tập trung ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng góp phần chuyển giao khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, 12(1).

Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025”.

Ủy ban Dân tộc. (2022). Báo cáo số 855/BC-UBDT ngày 03/6/2022 về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc”.

Vân, Đ. H. (2023). Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Tạp chí Mặt trận điện tử, ngày 18/12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ