MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Viết Hưng Học viện Dân tộc
  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Đỗ Thị Thu Hiên Học viện Dân tộc
  • Hảng Thị Trang Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/268

Tóm tắt

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng với sự phát triển chung của cả nước, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều thay đổi khởi sắc. Theo đó, đời sống về vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được được cải thiện, nâng cao, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp. Tuy nhiên, vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ để đạt được những kết quả tốt hơn về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2022). Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Giang, P. V. (2018). Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay. Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị, ngày 12/10.

Hoan, H. V. (2014). Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nước ta hiện nay. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồng, N. T. T. (2018). Xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị, ngày 08/6.

Hùng, P. V. (2020). Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ngày 25/8.

Ngọc, B. (2023). Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng nông thôn mới ở địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cổng thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam, ngày 02/10.

Quốc hội. (2021). Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.”

Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.”

Đoàn Giám sát Quốc hội Khóa XV. (2023). Báo cáo giám sát số 550/BC-ĐGS, ngày 21/10/2023, về “Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC