BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC DI CƯ VÀO KHU VỰC PHÍA NAM

Các tác giả

  • Giang Khắc Bình Học viện Dân tộc
  • Phương Đoàn Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Nhiên Học viện Dân tộc
  • Ngô Thị Trinh Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/269

Tóm tắt

Vấn đề di cư (kể cả di cư có tổ chức theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như di cư tự phát) của một số dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc vào khu vực phía Nam đã giúp phân bố lại dân cư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh quá trình di cư đã kéo theo sự biến đổi về văn hoá của các dân tộc này. Vì vậy, cần có những giải pháp phù hợp để vừa giúp bảo đảm ổn định đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc di cư vào Nam, vừa bảo tồn và phát huy những nét văn hoá truyền thống của các dân tộc này

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị. (2019). Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. (2020). Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2003). Văn kiện nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hằng, T. M. (2022). Di cư lao động và bản sắc văn hóa tộc người. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 12/2022.

Hạnh, P. V. Q. (2021). Vấn đề di cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tạp chí Cộng sản.

Phương, N. T. H. (2013). Một số lưu ý trong vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay. Tạp chí Dân tộc.

Phương, T. H. M. (2017). Di dân người dân tộc thiểu số và vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương ngày nay. Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, 33(2).

Quyết, H., & Dũng, T. (1994). Phong tục tập quán dân tộc Tày ở Việt Bắc. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Tấn, N. Đ. (2020). Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ Đổi mới đến nay. Tạp chí điện tử Lý luận chính trị.

Thành, L. (2018). Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống: Cần tôn trọng những giá trị vốn có. Báo Đắk Lắk điện tử.

Thủ tướng Chính phủ. (2004). Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 12/11/2004 về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng di dân tự phát”.

Trân, B. (2023). Gia Lai: Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, tạo việc làm cho người dân. Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 08/12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN