PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH THANH HOÁ

Các tác giả

  • Lê Thị Bích Thủy Học viện Dân tộc
  • Lê Thị Thân Thương Công ty cổ phần phát triển giáo dục H.A.S

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/270

Tóm tắt

Người có uy tín có vai trò, vị thế lớn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Đây là những người có phẩm chất đạo đức, năng lực, gắn bó, am hiểu tập quan, hiểu biết rõ nhất tâm tư, tình cảm của những người dân trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Tiếng nói và hành động của người có uy tín có khả năng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử của cộng đồng dân cư. Để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cần phát huy vai trò của người có uy tín trong gắn kết cộng đồng và phát huy tinh thần làm chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy di sản văn hoá truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu tham khảo

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. (2021). Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. (2022a). Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2018-2022).

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. (2022b). Báo cáo kết quả thực hiện biểu dương, tôn vinh người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021.

Công, K. (2023). Thanh Hoá - xoá đói giảm nghèo nhờ vai trò đội ngũ Người có uy tín. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 29/9.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Dương, T. (2023). Khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tạp chí Tuyên giáo điện tử, ngày 08/11.

Hiếu, L. T. (2022). Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí Khoa học Chính Trị, số 4/2022.

Linh, N. (2024). Khẳng định vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Văn hóa, ngày 10/01.

Minh, V. Đ. (2024). Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín tiêu biểu trong công tác Mặt trận các cấp. Tạp chí Mặt trận điện tử, ngày 09/01.

Quân, M. (2023). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ việc quan tâm chăm lo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Quân đội nhân dân, ngày 04/10.

Quỳnh, L. T. (2023). Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá. Cổng thông tin trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, ngày 26/6.

Quỳnh, T., & Liên, P. (2021). Người có uy tín “điểm tựa cho mọi điểm tựa khác”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/4.

Trân, Q. (2023). Người có uy tín Thanh Hoá – Thể hiện vai trò là người đi trước. Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 05/10.

Tuấn, N. Q. (2023). Chăm lo xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc. Tạp chí Cộng sản, ngày 13/12.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31