VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Bùi Xuân Dũng Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/271

Tóm tắt

Nhân dân là đối tượng mà cả cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công hiến để nhân dân ta được sống trong độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Nhân dân là những người làm chủ vận mệnh của quốc gia dân tộc vì thế nhân dân phải là đối tượng thực hiện nghĩa vụ và hưởng thụ quyền lợi trong xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa là xây dựng xã hội mà nhân dân làm chủ và nhân dân phải thực hiện quyền làm chủ xã hội của mình.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hùng, N. V. (2021). Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới. Tạp chí Tuyên giáo, số 5/2021.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (1993). C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập - Tập 23. Hà Nội.

Thông, N. V. (2022). Phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tạp chí Cộng sản, số 2/2022.

Trang, N. Đ. (2010), Hồ Chí Minh - Tâm và Tài của một nhà yêu nước. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Trọng, N. P. (2022). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Tường, N. M. (2005). Về những cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí Triết học, số 5(168).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC