QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TẠI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HÀ GIANG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

Các tác giả

  • Hoàng Đức Thành Học viện Quốc phòng
  • Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng Học viện Cảnh sát nhân dân
  • Nguyễn Khánh Chi Trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai
  • Lê Thị Thu Thanh Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/274

Tóm tắt

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách đã được ban hành nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống của đồng bào nói chung, đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang nói riêng, trong đó việc quan lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và toàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vấn đề quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc vấn còn hạn chế, chưa đáp ứng được quá trình phát triển chung hiện nay. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc các cấp cần tìm ra những giải pháp đồng bộ, với những bước đi thích hợp cho từng vùng, từng dân tộc, thiết thực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Dung, N. D., & Nghia, H. T. (2022). Accompanying the development of ethnic minority and mountainous areas in the current context, Front Electronic Journal, April 13rd.

Hung, P. V. (2015), Some new issues in ethnic relations in our country. Hanoi: Publishing House of National Politics.

Huong, T., & Tiep, P. (2023). Promoting ethnic policies in economic development in Ha Giang, Industry and Trade Electronic Newspaper, October 8th.

Kien, T., & Thinh, D. (2022). Implementing ethnic policies in Ha Giang: Results and raised issues, People’s Army Electronic Newspaper, October 11th.

Pao, L. G. (2010). Report on the results of research on the ministerial-level project “Investigation and assessment of the socio-economic development situation on the Vietnam-China border”.

Phu, G. S. (2013). Ministerial-level research report “Theoretical research, summarizing the practice of state management of ethnic affairs after the reform period, proposing perspectives, orientations, solutions to improve the quality of State management on ethnic affairs in the coming time”.

Phu, G. S. (2016). Some theoretical and practical issues about ethnic affairs after 30 years of innovation. Hanoi: Publishing House of National Politics - Truth.

Thang, L. N. (2005). Ethnic policies of the Party and State of Vietnam. Hanoi: University of Culture.

Thanh, N. L. (2014). Policy for development of ethnic minority areas in Northern Vietnam. Hanoi: Publishing House of Social Sciences.

Thanh, H. (2023). Increasing the exchange of experiences on ethnic affairs and mass mobilization affairs in ethnic minority areas, Mobilization Electronic Journal, August 26th.

Thanh, B. T. (2019). Context, development situation of ethnic minority and mountainous areas, issues raised in current ethnic policy innovation, Electronic information Website of Vietnam Fatherland Front, dated February 15th.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31