BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY

Các tác giả

  • Phạm Duy Hưng Học viện Dân tộc
  • Mai Vũ Phong Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Duy Dũng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Hữu Hoan Học viện Cảnh sát nhân dân

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/275

Tóm tắt

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định rõ: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” đồng thời “chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ta luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, đồng thời luôn có những chủ trương và chiến lược phát triển, bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tài liệu tham khảo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (2016). Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH, ngày 22/8/2016 về việc Phê duyệt kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Cảnh, T. Q., & Dũng, N. D. (2017). Phát huy giá trị văn hóa của các tộc người thiểu số trong bảo vệ môi trường miền núi. Tạp chí Mặt trận, số 165(5/2017).

Cảnh, T. Q., & Dũng, N. D. (2022). Bảo tồn và Phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

Chinh, T. (2022). Phát triển kinh tế - xã hội gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Bài 4: Ninh Bình bảo tồn văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, ngày 20/08.

Dũng, N. D. (2016). Yếu tố tác động của du lịch cộng đồng đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Tạp chí Du lịch, tháng 8/2016.

Dũng, N. D. (2019). Bảo vệ môi trường rừng và không gian văn hóa cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tạp chí Mặt trận, số 189+190(Tháng 5+6/2019).

Dũng, N. D. (2021). Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường. Hà Nội: Nxb. Xây dựng.

Dũng, N. D., & Nghĩa, T. H. (2022). Đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Mặt trận, số 223(Tháng 3/2022).

Đại, L. T. (2021). Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhìn từ Văn kiện Đại hội XIII. Tạp chí điện tử Tuyên giáo, ngày 21/04.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hà, N. T. S. (2023). Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tạp chí Cộng sản, ngày 12/8.

Khánh, L. L. (2021). Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Báo Quân đội nhân dân online, ngày 21/3.

Páo, L. G., Vĩ, N. H., & cộng sự. (2015). Bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Giáo dục.

Thắng, L. N. (2019). Một số vấn đề về chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số. Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2018. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Thông, Y. (2021). Bảo đảm quyền văn hoá của các dân tộc thiểu số. Tạp chí điện tử Xây dựng Đảng, ngày 14/3.

Thủ tướng Chính phủ. (2017). Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 16/01/2017, Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ. (2019). Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 9/01/2019, Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.

Trọng, N. P. (2021). Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tạp chí Cộng sản, số 979(Tháng 12/2021).

Trí, B. (2022). Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 07/11.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC