MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VĂN HOÁ GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Thu Trường Sĩ quan Pháo binh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/276

Tóm tắt

Trong quá trình toàn cầu hoá, văn hoá giáo dục trong nhà trường quân đội đang đối diện với nhiều thách thức và biến đổi do chịu ảnh hưởng của những yếu tố khác nhau. Vấn đề đặt ra cần thiết phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tính chất đặc thù của môi trường văn hoá quân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do đó, việc nghiên cứu và hiểu rõ các yếu tố tác động đến văn hoá giáo dục trong nhà trường quân đội có ý nghĩa thiết thực.

Tài liệu tham khảo

Bộ Quốc phòng. (2016a). Điều lệ công tác nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Quân đội nhân dân.

Bộ Quốc phòng. (2016b). Chỉ thị số 89/CT-BQP, về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội.

Bắc, N. D. (2012). Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kì đổi mới. Nxb. Thời Đại.

Dong, P. T. (2023). Một số quan điểm về văn hoá giáo dục. Tạp chí điện tử Giáo dục, ngày 22/11.

Đảng uỷ Quân sự Trung ương. (2007). Nghị quyết số 86/NQ - ĐUQSTW về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Hà Nội: Nxb. Quân đội nhân dân.

Đảng uỷ Quân sự Trung ương. (2022). Nghị quyết số 1657 - NQ/QUTW ngày 20/12/2022, về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Huyền, N. T. T. (2020). Văn hóa giáo dục của trường Phổ thông quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Luận án Tiến sĩ. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Hà, T. T. L. (2023). Văn hoá giáo dục trong gia đình người Việt Tây Nam Bộ. Luận án Tiến sĩ. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lịch, N. X. (2023). Phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạp chí Quốc phòng toàn dân online, truy cập ngày 26/8.

Mai, N.H. (2022). Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884-1945. Hà Nội: Nxb: Quốc gia Hà Nội.

Радугина О. А. (2011). “Образовательная культура общества как целостный социальный феномен”, Философия и общество. № 1 (61), январь - март, c.130-141.

Thu, N. T. M. (2022). Giải pháp xây dựng môi trường văn hoá ở trường Sĩ quan Pháo binh. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 515, tr.29-33.

Thêm, T. N. (2021). Triết lý giáo dục và văn hoá giáo dục để xây dựng một xã hội phát triển. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 2/4.

Tống, D. T. (2002). Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam. Hà Nội: Nxb: Trẻ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ