ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ TỘC NGƯỜI XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC HIỆN NAY.

Các tác giả

  • Phạm Đình Chiến Học viện Biên Phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/290

Tóm tắt

Tóm tắt: Quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc là trạng thái tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong một tộc người có cùng tên gọi, khu vực cư trú, ngôn ngữ và đặc điểm văn hóa riêng; giữa thành viên tộc người này với thành viên tộc người khác và giữa các tộc người khác nhau tạo nên sự cố kết cộng đồng cư trú trên vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Đặc điểm nổi bật của quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt – Trung là lòng tin, sự cố kết, gắn bó cộng đồng giữa các thành viên trong tộc người và giữa các tộc người cùng sinh sống trên địa bàn.

Tài liệu tham khảo

Cảnh, T. Q., & Dũng, N. D. (2022). Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam (Si La, Pu Péo, Rơ măm, Brâu, Ơ Đu…). Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân.

Dũng, N. D. (2022). Đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh hiện nay. Tạp chí Mặt trận, số 223 (Tháng 3/2022).

Dũng, N. D. (2020). Một số yếu tố tác động đến nghèo và giảm nghèo của các tộc người thiểu số ở vùng Tây Bắc. Tạp chí Dân tộc, số 237 (Tháng 12/2020).

Huyên, N. C., Toàn, H. H., & Bảo, L. V. (2000). Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Văn hóa dân tộc.

Hoa, Đ. T. (2016). Hôn nhân xuyên biên giới và phát triển xã hội. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội.

Nam, L. B. (2011). Vùng biên giới Việt Trung: giao thoa từ góc nhìn địa văn hóa và tộc người. Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững vùng lưu vực sông Hồng. Lào Cai

Phúc, T. H. (2012). Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng. Hà Nội: Nxb. Quân đội nhân dân.

Tập, P. H. (2017). Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới Tây Bắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hà Nội: Nxb. Quân đội nhân dân.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ